Lektori

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.

PDCS: facilitátor a tréner

Dušan Ondrušek

Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS. Vyštudoval psychológiu a 15 rokov pracoval v oblasti psychologického poradenstva venoval sa tiež výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Neskôr sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov, otázky rozvoja  a nenásilnej komunikácie. So vzdelávaním v tejto oblasti má bohaté medzinárodné skúsenosti, ako tréner a facilitátor a mediátor doteraz pôsobil  vo viac ako 40 krajinách.

Je autorom a spoluautorom viacerých kníh napr. „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“.

Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD., Dipl.PW

lektorka a psychoterapeutka

Ondrisova

Spolu s kolegyňami vedie Inštitút Procesovej práce na Slovensku, ktorý poskytuje vzdelávanie v oblasti psychoterapie, osobného rozvoja a facilitácie skupinových konfliktov.  Od roku 1997 spolupracovala s MVO Občan a demokracia a PDCS – ako lektorka viedla školenia zamerané na komunikačné zručnosti v kontexte ľudských práv pre učiteľov a učiteľky, políciu či zbor justičnej stráže.

V súčasnosti pracuje ako terapeutka, koučka a lektorka so záujmom o nové formy líderstva, riešenie konfliktov a vedomú prácu s mocou. Rada podporuje rozvoj potenciálu ľudí a zmenu v oblasti zabehaných, už nefunkčných postojov. Žije v Bratislave, má rada lesy a jazdu na koni.

Mgr. Juraj Hipš

Živica: riaditeľ a lektor

Hips

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na environmentálnu etiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na materskej fakulte. Od roku 2000 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach.

Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných environmentálnej výchove a ľudským právam. Nepozná názvy rastlín, ale o to viac ho zaujíma bytie. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici: vedúca katedry sociálnej práce

jpegPhoto_136

Pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2002. Prioritne sa problematike dobrovoľníctva, tretieho sektora, práci s mládežou a zavádzaniu service learningu do vzdelávania. Viac ako 15 rokov pôsobí v regionálnom Centre dobrovoľníctva ako koordinátorka dobrovoľníckych programov a lokálnych a medzinárodných projektov. Je spoluzakladateľkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a jej viceprezidentkou.  Lektoruje tréningy v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých a odborných  publikácií a štúdií.  V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, facilitátorka a akreditovaná supervízorka.

„Jeden z dôležitých nástrojov sebapoznania a sebarozvoja, ktorý máme k dispozícii je sebareflexia. Každý z nás môže robiť chyby, ale ak prestaneme uvažovať o vlastnom konaní a jeho možnom vplyve na iných, stratíme sa v nich a začneme žiť vo svojej „bubline správnosti“.“

PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici: odborná asistentka

Lenka_fotka

Je vysokoškolská učiteľka s dlhoročnou praxou v regionálnom školstve (19 rokov). Od roku 2009 pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB. Vyučuje všeobecnú pedagogiku, didaktiku, manažment a legislatívu školstva, pedeutologické disciplíny a spoločný univerzitný predmet service learning. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje profesiografickému skúmaniu učiteľskej profesie a vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov. Externe spolupracuje s  Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici ako lektorka vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a tiež so školami a školskými zariadeniami. Je aktívna aj v rôznych formách neformálneho vzdelávania v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú otázkam edukácie.

Mgr. Miroslava Kumančíková

o.z. S rešpektom: lektorka

MK

Psychologička, vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Karlovy v Prahe, odbory psychológia, pedagogika, absolvovala semestrálny pobyt na Kansas State University. Má skúsenosti so zážitkovou pedagogikou. Ako trénerka, supervízorka a evaluátorka sa zúčastnila projektov na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí. Spolupracuje s časopisom Dieťa. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v skupinovej dynamickej psychoterapii a vzdeláva sa v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Venuje sa individuálnej a skupinovej poradenskej a terapeutickej práci pre deti, rodičov a učiteľov a lektorskej činnosti. Od roku 2013 pôsobí ako certifikovaná lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Bc. Radka Rendošová

o.z. S rešpektom: lektorka

RR_zivica

Vyštudovala Pracovnú a sociálnu psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. S prístupom Rešpektovať a byť rešpektovaný sa zoznámila pri jeho vzniku v deväťdesiatych rokoch a od vtedy jeho praktické princípy uplatňuje v osobnom aj pracovnom živote. Od roku 2013 pôsobí ako certifikovaná lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný a spolu s kolegami z občianskeho združenia S rešpektom sa snaží šíriť povedomie o rešpektujúcom prístupe na Slovensku. Zaujímajú ju poznatky o fungovaní ľudského mozgu a unschooling, ako efektívna forma vzdelávania a komplexného osobnostného rozvoja. Základným východiskom jej pôsobenia je presvedčenie, že z postoja rešpektu a úcty sa odvíja všetko ostatné – v rodine, v škole, vo vzťahu k sebe i medzi ľuďmi navzájom.

Lenka Mihalicová

Súkromná základná škola „Škola u Filipa“ v Banskej Bystrici: riaditeľka

Korene má v Čechách, narodila sa v Plzni, ale väčšinu života prežila v kúpeľnom mestečku Turčianske Teplice, kde zatiaľ ešte stále býva. Študovala na Filozofickej fakulte v Bratislave dejepis a ruský jazyk, neskôr si doplnila aprobáciu o etickú výchovu.

Potrebné skúsenosti získala dlhoročnou prácou učiteľky, ale aj ako školiteľka v oblasti lektorovania a vzdelávaním sa hlavne v oblasti tém spoločenskovedného charakteru – multikultúrna výchova, ľudské a občianske práva, kultúrne a prírodné dedičstvo, globálne vzdelávanie, soft skills, sociálnopatologické javy, tvorba projektov a projektovanie, základy IKT…
Bola lektorkou v národnom projekte INFOVEK, v národných projektoch Modernizácia vzdelávania na ZŠ a SŠ, KomPrax, Praktik a KOMPAS. Aktívne pracuje s občianskymi nadáciami a združeniami, venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a jeho prepájaniu s formálnym, zážitkovému a vysokoefektívnemu učeniu, kritickému mysleniu.Svoju prácu považuje za poslanie a preto sa po pár rokoch odlúčenia od školy, ale nie od školstva (práca regionálnej odbornej riešiteľky v IUVENTE) vrátila do školských lavíc v Banskej Bystrici a zakotvila ako riaditeľka v Súkromnej základnej škole – Škole u Filipa, kde našla stratenú dôveru v učiteľa, v školu a vo vzdelávanie.

Jozef Sopoliga

Evanjelická spojená škola v Martine: riaditeľ

sopoliga

Študoval matematiku, fyziku a informatiku na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas štúdia ako aj po jeho skončení sa venoval práci s mládežou, či už ako dobrovoľník v mládežníckych organizáciách alebo ako učiteľ v školách, kde mal, možnosť vyučovať žiakov od prvého ročníka základnej školy až po gymnázium. V roku 2004 stál spolu s kolegami z Biblickej školy pri zriadení Evanjelickej základnej školy v Martine. Neskôr táto škola prerástla do spojenej školy zloženej z materskej, základnej školy a bilingválneho gymnázia. Začínali s jednou triedou základnej školy, dnes má škola takmer 600 žiakov a ďalší potenciál rastu.

Miroslav Kseňák

Základná škola Pliešovce: učiteľ

ksenak

Dlhé roky pracoval ako profesionálny vojak kde si vyskúšal aj pobyt za hranicami. Už niekoľko rokov pracuje na základnej škole kde vyučuje anglický jazyk a telesnú výchovu. Zároveň sa tam stará o všetku výpočtovú techniku a administráciu siete. Keďže verí, že vášne duše dokážu zázraky a že najlepšie výkony podávame, keď zapojíme svoju hravosť snaží sa to aplikovať aj v škole. Vo voľnom čase rád číta knihy, zaujíma sa o hypnózu, pozrie si dobrý anglický film, sem tam aj športuje no už menej ako niekedy. Prácu okolo domu považuje za relax.