Lektori

Daniel Hevier

Básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež

Ako básnik debutoval roku 1974 zbierkou poézie Motýlí kolotoč. Odvtedy vydal do stovky kníh, poéziu, prózu, eseje, básne pre deti, rozprávky, preklady, autorské antológie pre dospelých i deti. Píše aj texty piesní, divadelné a rozhlasové hry, libretá muzikálov, filmové a televízne scenáre, scenáre pre multimediálne projekty, spolupracuje s rozhlasom, televíziou, prekladá z angličtiny. Mal svoje rozhlasové relácie a autorské stránky v novinách.

Alma, Jamila a Lara – Luna

Žiačky Evanjelickej školy Berlin Zentrum

Školu považujú za jeden z najlepších vynálezov sveta. Autorky knihy Škola podľa našich predstáv, ktorá čitateľovi približuje predstavu ideálnej školy očami žiakov.

Mgr. Juraj Hipš

Živica: riaditeľ a lektor

Hips

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského so zameraním na environmentálnu etiku. Bol učiteľom na rôznych stredných školách a prednášal na materskej fakulte. Od roku 2000 je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach.

Je autorom niekoľkých metodických príručiek venovaných environmentálnej výchove a ľudským právam. Nepozná názvy rastlín, ale o to viac ho zaujíma bytie. Má tri deti a žije na zaježovských lazoch.

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Lektor, psychológ, učiteľ, didaktik

Pôsobí na Univerzite v Hradci Králové na Fakulte informatiky a managementu, kde vyučuje predmety zamerané na psychológiu. Pre rôzne inštitúcie a školy pracuje ako lektor. Je odborníkom na osobnostný rozvoj, hodnotenie a sebahodnotenie. Napísal množstvo učebných textov, popularizačných a odborných článkov a učebníc. Medzi významné monografie, ktoré vydal je napr. Odmeny a tresty v školskej praxi, Triedna klíma a školská klíma, Učiteľ a rodič: spolupráca, triedna schôdzka, komunikácia.

Rudolf Tesár

Skillandia: zakladateľ a riaditeľ

Pohybuje sa v oblasti manažérskeho rozvoja a rozvoja obchodných tímov ako tréner, facilitátor kouč a mnoho ďalších. Spoluzakladateľ a riaditeľ mladej EDtech firmy Skillandia, ktorá inovatívnou formou poskytuje riešenie pre učenie sa a zdieľanie schopností a vedomostí. V Skillandii prostredníctvom technológie menia učenie na zážitok, ktorý umožňuje okamžité použitie know-how v praxi.

Mgr. Slavomír Matejka

Základná škola Pliešovce: riaditeľ

Riaditeľ školy, ktorý nikdy nechcel byť učiteľom, ukončil školu v ktorej šéfuje síce s jednotkami, ale i s pokarhaním riaditeľa školy. Začal veriť, že karma existuje, pretože v tej istej škole učí od svojich 19 rokov. Zažil pocit, čo to znamená vyhorieť a odísť pracovať do úplne inej oblasti. Ale zažil i pocit opätovného návratu a načerpania nových síl. Teraz hľadá spôsoby, aby jeho kolegovia nevyhoreli, ale naopak – zahoreli.

Bc. Nika Klimová

Študentka UMB Banská Bystrica

Odbor učiteľstvo informatiky a anglického jazyka študuje piaty rok na Univerzite Mateja Bela. Od 4. ročníka pracovala na ZŠ Spojová a neskôr na ZŠ J. Bakossa, kde pracuje doteraz – učí informatiku na 1. a 2. stupni. Počas gymnaziálnych rokov bola šéfredaktorkou školského časopisu a prostredníctvom školy a aj rôznych projektov navštívila mnohé európske mestá – Londýn, Paríž, Štrasburg, Viedeň či Lisabon. Katedra informatiky na Fakulte prírodných vied UMB vytvára priestor a dobrú atmosféru na rozvíjanie študentov, čoho dôkazom je aj to, že minulý rok bola v rámci didaktiky informatiky na konferencii Pedagogickí hrdinovia a tam sa rozhodla, že sa prihlási do Komenského inštitútu. Vo voľnom čase pôsobí ako lektorka v Programovacom tábore pre deti v Siemens Healthineers, stará sa o korytnačku menom Olaf, ktorý je pomenovaný po postave z jej obľúbených historických románov a je dobrovoľným hasičom v DHZ Detva.

PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici: vysokoškolská učiteľka

Lenka_fotka

Vyštudovala učiteľstvo pedagogiky, ruského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Počas takmer dvadsaťročnej učiteľskej a riadiacej praxe v regionálnom školstve (Detva a Zvolen) svoju kvalifikáciu postupne rozširovala o učiteľstvo etickej výchovy, psychológie, komunikačné zručnosti, personálny manažment a marketing školy, využívanie informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa (držiteľka certifikátu Moderného učiteľa celosvetového programu Microsoft innovative teachers network), profesionálnu prípravu pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na deti v otázkach rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov. Od roku 2009 zúročuje svoje skúsenosti ako vysokoškolská učiteľka aj v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov a učiteliek na Katedre pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici. Už počas štúdia sa zaujímala o problematiku sexuálnej výchovy a v tejto oblasti publikuje vzdelávacie metodické materiály a dodnes realizuje (aj ako dobrovoľníčka) vzdelávacie podujatia pre rôzne cieľové skupiny na Slovensku. Je členkou Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici: vysokoškolská učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo pedagogiky, hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulta UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pracuje ako vysokoškolská pedagogička na Katedre pedagogiky PF UMB. Od začiatku svojej praxe na VŠ sa venuje téme Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, sexuálnej výchove a teórii rodinnej výchovy. V tejto oblasti aj publikuje. Počas svojej praxe participovala na viacerých vzdelávacích podujatiach, ktoré boli určené rôznym cieľovým skupinám (učitelia a učiteľky, žiaci a žiačky, deti a mládež, dospelí). Výchovu k manželstvu a rodičovstvu a sexuálnu výchovu v súčasnosti realizuje cez stratégiu service learning na základnej škole a najmä v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Banskej Bystrici. Je členkou Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Mgr. art. Lucia Ondrejkovičová Obenau

Koučka, lektorka, facilitátorka

Koučka, lektorka, facilitátorka, ktorú formovalo štúdium bábkoherectva na VŠMU, práca so skupinami pri kurzoch osobnostného rozvoja, cez zážitkové vzdelávanie v OUTWARD BOUD Čr a SR, hlavná rola vo filme slovenskej režisérky, niekoľko ročná škola života vo forme intenzívneho cestovania a práce v rôznych krajinách sveta ,(napríklad učenie Angličtiny v Thajsku), vedenie medzinárodných leadership kurzov na Slovensku i vo svete s ORBIS INSTITUT, umelecká spolupráca s niekoľkými filmovými festivalmi, rôzne výcviky a tréningy, yoga a meditácia.

Dnes svoje skúsenosti odovzdáva a zveľaďuje na poli vzdelávania v mäkkých zručnostiach, pri koučingu jednotlivcov či tímov vo firmách, pri rozvoji študentov NEXTÉRIA Leadership Academy, učiteľov v KOMENSKÉHO INŠTITÚTE, pri vedení seminárov rodinných a systemických konštelácií, venuje sa metodike zážitkového vzdelávania, vedie vlastnú firmu zameranú na vzdelávanie a rozvoj, je na plný úväzok mamou a občas niekde vytiahne z kufra niektoré zo svojich bábkových predstavení.

Energiu dobíja, hlavne v prírode na dlhých pútiach s batohom na chrbte.

Mgr. Silvia Szaboová

ZŠ Rozmarínova, Komárno: zástupkyňa riaditeľa

V súčasnosti už tretí rok pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky školy v Základnej škole Rozmarínovej v Komárne. Vo vyučovaní, najmä v primárnom vzdelávaní, preferuje viaczmyslové zážitkové učenie, pokusy a učenie v pohybe. Koordinuje viaceré vnútroškolské projekty a akcie, v ktorých má svoje zastúpenie aj rovesnícke vzdelávanie. V tomto školskom roku zavádza v škole, v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia, výskumne ladenú koncepciu na hodinách biológie u žiakov piatych ročníkov. Počas letných prázdnin organizuje pre žiakov školy  denný  tábor Letná škola Rozmarínky. Inak vždy rozlietaná, obklopená pracovným neporiadkom, s túžbou učiť vždy lepšie a lepšie, aby žiaci chodili do školy s radosťou a odchádzali z nej so schopnosťami, ktoré im pomôžu v každodennom živote a v rôznych komunitách.