Ročník Príklady mikroprojektov

Konštruktivizmus na hodinách chémie

Žiakov som sa opýtala, čo ich ako prvé napadne pri slove chémia.

Najčastejšie odpovede boli: pokus, výbuch, vedec, biely plášť, skúmavka, oheň.

V škole sa stretnú so vzorcami, náročnými a abstraktnými chemickými pojmami, výpočtami a množstvom teórie. Pokusov a aktivity býva na hodinách chémie málo.

Brúsenie diamantu

Projekt pomáha žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, vedie k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a tímovú spoluprácu.

Divadlo Fórum

Divadlo Fórum je metóda, ktorá využíva divadelné predstavenie ako formu prevencie. Rieši problémové témy, pôsobí výchovne a diváci si môžu na vlastnej koži (v bezpečí hry) vyskúšať, ako riešiť konfliktné situácie.
Hlavnou časťou mikroprojektu je vytvorenie divadelného predstavenia metódou Divadla Fórum a jeho následná prezentácia žiakom rôznych základných a stredných škôl. Na základe tejto skúsenosti (od hľadania témy, tvorby inscenácie, jej predstavenia a následnej diskusie so žiakmi a učiteľmi) vznikne metodická príručka pre učiteľov Ako na Divadlo Fórum.

Ako na reflexiu?

V kuchárskej knihe zvyčajne nájdete recepty na dobré jedlo. Moja „Kuchárska kniha“ bude plná receptov ako robiť reflexiu. V prvom rade chcem naučiť reflektovať svojich 9-ročných žiakov a potom vytvoriť akúsi „kuchársku knihu“, podľa ktorej môžu pracovať učiteľky, ktoré reflexiu s triedou ešte nerobili a nevedia ako na to.

Na jednej lodi

Človek učiteľ!

Aké by to bolo, keby učitelia znovu radi chodili do školy…

Musíme nabrať odvahu postaviť sa za to, čo robíme, čo nám leží na srdci. Vôbec nejde o veľké zmeny.

Je dôležité, aby sme slobodu, ktorú učiteľ má, využili účelne a spravili zo školy miesto, kam budeme (deti a učitelia) radi chodiť!

V našej škole sa zameriavame na aktívne zážitkové učenie a rozvoj komunikačných schopností detí. Vo výchove kladieme dôraz na vyvážený rešpektom naplnený vzťah medzi učiteľmi a žiakmi a na budovanie vzťahu k prírode. Učitelia by mali byť autoritami, no deťom by zároveň mali poskytnúť slobodu a priestor na vlastnú aktivitu a vlastný názor.

Ročník 2017/2018

Na jednej lodi…

Človek učiteľ!

Aké by to bolo, keby učitelia znovu radi chodili do školy…

Musíme nabrať odvahu postaviť sa za to, čo robíme, čo nám leží na srdci. Vôbec nejde o veľké zmeny.

Je dôležité, aby sme slobodu, ktorú učiteľ má, využili účelne a spravili zo školy miesto, kam budeme (deti a učitelia) radi chodiť!

V našej škole sa zameriavame na aktívne zážitkové učenie a rozvoj komunikačných schopností detí. Vo výchove kladieme dôraz na vyvážený rešpektom naplnený vzťah medzi učiteľmi a žiakmi a na budovanie vzťahu k prírode. Učitelia by mali byť autoritami, no deťom by zároveň mali poskytnúť slobodu a priestor na vlastnú aktivitu a vlastný názor.

Školskí asistenti

Integrácia. Inklúzia. Čo je potrebné aby inklúzia nebola len ilúzia? Kto je za tým? Asi asistenti.  A kde ich hľadať? Kde sú? Asistenti všetkých škôl a iných inštitúcií spojme sa!

Rozvoj altruizmu alebo „Ako konať dobro“

Každý deň čelíme veľkému množstvu volieb a rozhodnutí a každučká z nich sa spravidla zjednoduší na jednoduchú voľbu medzi dobrom a zlom. Záleží len na nás, čo si vyberieme. Či budeme konať skutky zamerané len na seba alebo sa zameriame na pomoc druhým, čo nás mnoho krát robí šťastnejšími.

Šach a logické myslenie

Sú šachy naozaj iba hrou starých pánov? Ukážem vám, ako oživiť šachový krúžok tak, aby bol pre deti zaujímavý a podporoval rozvoj logického myslenia.

Duálne vzdelávanie v DM

„Povedz mi – ja zabudnem, ukáž mi – zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím.“ Cieľom projektu je  prostredníctvom projektovej metódy výučby viesť žiakov k samostatnému spracovaniu témy a umožniť im získavať skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním.

Mentor či dementor?

Mentor, blízky priateľ kráľa Odysea, bol nesmierne múdry a rozvážny. Dementor je vymyslená bytosť bez duše, v blízkosti ktorej sú len pocity beznádeje a smútku.

Koľko učiteľov sa s trochou nadhľadu po desiatich, dvadsiatich, či x rokoch v škole podobá na Mentora? Koľkí z nás naopak po náročných dňoch badáme v zrkadle skôr Dementora?

Ako hľadať múdrosť, inšpiráciu, pomoc a dobrého sprievodcu i vo vlastných radoch – o tom je môj projekt mentoringu v škole.

Mindfulness – superschopnosť pre spokojný a úspešný deň v škole

Mindfulness – superschopnosť pre spokojný a úspešný deň v škole.

S mojimi deckami (žiakmi zo ZŠ) si na hodinách anglického jazyka vytvoríme vysoko efektívnu telocvičňu pre náš mozog a srdce.  Pravidelným tréningom skrotíme túlavé topánky našej pozornosti, zdokonalíme si pamäť a kreativitu, naučíme sa porozumieť emóciám vlastným i tých druhých a upevníme si vzťahy v triede. Nájdeme riešenia ako zvládať stres (napr. pred testom) a ako reagovať vo vypätých situáciách nielen v škole.

Divadlo fórum

Divadlo Fórum je metóda, ktorá využíva divadelné predstavenie ako formu prevencie. Rieši problémové témy, pôsobí výchovne a diváci si môžu na vlastnej koži (v bezpečí hry) vyskúšať, ako riešiť konfliktné situácie.
Hlavnou časťou mikroprojektu je vytvorenie divadelného predstavenia metódou Divadla Fórum a jeho následná prezentácia žiakom rôznych základných a stredných škôl. Na základe tejto skúsenosti (od hľadania témy, tvorby inscenácie, jej predstavenia a následnej diskusie so žiakmi a učiteľmi) vznikne metodická príručka pre učiteľov Ako na Divadlo Fórum.

Ako zapojiť deti do domácnosti.

Naši starí rodičia napodobňovali svojich rodičov v každodennej fyzickej práci. Naše deti nás rodičov teraz napodobňujú v ovládaní iPhonov. Cieľom projektu je dosiahnuť, aby boli deti doma aktívnejšie a zapájali sa do chodu domácnosti. Aby začali robiť činnosti, ktoré doteraz možno nikdy nerobili.

Hejného matematika a rodičia

Na ZŠ s MŠ v Nižnej učíme podľa metódy VOBS /Vyučovanie orientované na budovanie schém/ už štvrtý rok. Je to metóda na vyučovanie matematiky, ktorú vypracoval prof. Hejný. Rodičia do teraz o tejto metóde vedeli veľmi málo a keďže chcem, aby zdieľali radosť z matematiky so svojimi deťmi, rozhodla som sa poskytnúť im k tomu priestor. Vďaka svojmu projektu vytvorím aktivity, cez ktoré rodičia, spolu so svojimi deťmi zažijú radosť z počítania, objavovania, diskusii o matematických úlohách a preniknú hlbšie do tajomstiev tejto metódy. Súčasne umožním učiteľkám druhého stupňa, na otvorených hodinách a spoločných stretnutiach s rodičmi, spoznať spôsob práce a prostredia, v ktorých pracujeme. V neposlednom rade budú mať možnosť spoznať žiakov, ktorých preberú v piatom ročníku. 

Konštruktivizmus na hodinách chémie

Žiakov som sa opýtala, čo ich ako prvé napadne pri slove chémia.

Najčastejšie odpovede boli: pokus, výbuch, vedec, biely plášť, skúmavka, oheň.

V škole sa stretnú so vzorcami, náročnými a abstraktnými chemickými pojmami, výpočtami a množstvom teórie. Pokusov a aktivity býva na hodinách chémie málo.

Budúci UČitelia sa UČia Učiť z vlastného vyUČovania

Študenti učiteľstva sa do kontaktu s deťmi dostávajú až v 4. ročníku štúdia. Je možné, aby s deťmi začali pracovať už skôr? Na katedre informatiky na Univerzite Mateja Bela začíname novinku – informatický krúžok, ktorý učia budúci učitelia informatiky.

Ako na reflexiu?

V kuchárskej knihe zvyčajne nájdete recepty na dobré jedlo. Moja „Kuchárska kniha“ bude plná receptov ako robiť reflexiu. V prvom rade chcem naučiť reflektovať svojich 9-ročných žiakov a potom vytvoriť akúsi „kuchársku knihu“, podľa ktorej môžu pracovať učiteľky, ktoré reflexiu s triedou ešte nerobili a nevedia ako na to.

Aj malí ľudia môžu písať veľké dejiny (Regionálne dejiny)

Projekt je zameraný na vytvorenie stáleho programu, v rámci ktorého sa žiaci budú oboznamovať s mestom v ktorom žijú. Zmyslom projektu je vyviesť deti von z tried, prepojiť viaceré predmety (dejepis, slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova…) a v rámci nich prebrať reálie mesta. Deti budú učebnú látku spoznávať priamo v meste, čo by malo viesť k lepšiemu pochopeniu veľkých dejín a k vytvoreniu pozitívneho vzťahu k vlastnému okoliu.

Filozofia (nielen) pre deti

Filozofia nemusí byť pre žiakov ani nudná ani náročná. Filozofia pre deti (P4C) je metóda umožňujúca učiteľom viesť kreatívny dialóg so žiakmi o témach, ktoré ich zaujímajú. Žiaci sa učia vyjadriť svoje myšlienky, nesúhlas, argumentovať a zároveň reflektujú témy pre nich príťažlivé. Túto metódu  vieme vniesť do vyučovacieho procesu od škôlky, nakoľko deti už v tomto veku filozofujú. Pri zavedení jednej vyučovacej hodiny týždenne  sa  žiaci prekvapivo zlepšia aj v matematike.  

Učiteľské spojky

Ako zabrániť vyhoreniu učiteľov alebo ich slabej motivácii? Možno aj tým, že učiteľom dáme priestor. Môj projekt je preto zameraný na každodenné činnosti učiteľov a má najmä podporiť ich vzájomnú spoluprácu a chuť zdieľať, podeliť sa so svojím „know-how“. Jeho cieľom je vytvoriť prirodzene prepojené dvojice/trojice učiteľov, ktorí si budú pomáhať, učiť tímovo, konzultovať metodické aj odborné otázky, učiť sa jeden od druhého, viac sa venovať deťom, ale i sebe.

Hejného matemtatika na druhom stupni – Príma.

Aby žiakov matematika bavila a aby aj učtiteľ a rodič boli spokojní, že sa deti v škole naučili. Nikdy nieje neskoro.  Žiakom treba dať šancu zažívať radosť z poznania aj v matematike.  Ak nemali Hejného matematiku na prvom stupni, neváhajte a začnite s Hejným ako ja na druhom stupni. Môj mikroprojekt je inšpiráciou pre učiteľov druhého stupňa s klasickým vyučovaním matematiky.

Zabudnite na Alzheimra

Mnohí dospelí majú pocit, že s pribúdajúcim vekom im učenie ide čoraz ťažšie. Dnešná doba si však vyžaduje, aby sme sa učili celý život. V mojom projekte chcem pripraviť program, ktorý dospelým, ktorí sa učia cudzí jazyk, pomôže posilňovať a rozvíjať ich pamäť a sebavedomie.

Ročník 2016/2017

Nie sú body ako body

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvôrstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov.

Čítanie nás baví

Cieľom projektu je, aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítania od najnižších ročníkov.

Brúsenie diamantu

Projekt pomáha žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, vedie k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a tímovú spoluprácu.

Čo viem

V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky – ako ich zachytiť u žiakov a rozvíjať ich?

Trinásta záhrada

V spolupráci so žiakmi chceme v našej škole vytvoriť Escape Room s názvom Trinásta záhrada. Escape Room je  označenie pre tímovú hru, ktorej cieľom je dostať sa v konkrétnom čase z uzatvoreného priestoru pomocou riešenia úloh.

Aby myslenie bolo viditeľné

Pomocou myšlienkových rutín chceme dosiahnuť, aby už samotný proces myslenia  bol vnímaný ako hodnota, bol viditeľný a zdokumentovateľný.

Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Cieľom projektu je formovanie postojov žiakov a žiačok základnej školy k inakosti a rozmanitosti v škole a našej spoločnosti prostredníctvom zážitkových aktivít, metodiky živých knižníc a online živých knižníc, ktoré pre nich pripravia študenti a študentky sociálnej práce PF UMB prostredníctvom stratégie Service Learning

S príbehmi emóciám až na kosť

Pomocou prečítaného príbehu sa deti dostanú každý mesiac k jednej z emócií a pomocou hier, dramatiky, hudby, či výtvarného prejavu ju zažijú.

Matematika pre každého

V triedach sa často stretnú rôzne šikovní žiaci, ale ako sa im venovať tak, aby si z hodín každý niečo odniesol a každá hodina posúvala žiaka dopredu bez ohľadu na to, či je rodený „kockáč“, alebo si matematiku potrebuje vydrieť?

Vytvorme si druhý domov

Namiesto toho, aby žiaci dostali niečo hotové, zapojme ich do rozhodovania pri tom, ako by malo prostredie školy vyzerať, aby sa v ňom cítili dobre.

Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, smiech, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny.

Mapy učebného pokroku

Ak budú deti hodnotené inak ako číslom, budú viac motivované a inšpirované ku kvalitnejšiemu spôsobu vzdelávania.

Trip around the world

 

Hra je určená pre žiakov 5. ročníka ZŠ a funguje na princípe počítačovej hry s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne – nie virtuálne. Využíva prirodzenú zvedavosť detí, aktivizuje kritické myslenie a podporuje vyjadrovanie emócii. Cieľom projektu je odbúrať strach detí z hovorenia cudzím jazykom, odstránenia učebníc a známkovania z vyučovacieho procesu.

Učíme sa pre Život

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom možnosť praktického vyučovania a uvažovania nad rôznymi aspektmi šťastného a naplneného života. Žiaci by mali získať zručnosti pre reálny život, schopnosť niečo vytvoriť, nájsť v živote reálne hodnoty, správny postoj a smerovanie.

Aplikácia princípov daltonského vyučovania vo výuke na druhom stupni ZŠ

 

Projekt je zameraný na využívanie prvkov daltonského plánu vo vyučovaní na II. stupni ZŠ. Hlavným cieľom projektu je v praxi overiť, ktoré prvky daltonského vyučovania možno využiť na zlepšenie a zefektívnenie súčasného nepraktického a pre žiakov neatraktívneho vzdelávacieho procesu na našich školách.

Refresher pre učiteľov

Projekt „Refresher pre učiteľov“ sa zaoberal prístupom učiteľov k vzdelávaniu detí z odlišného socio-kultúrneho prostredia. Cieľom projektu bol refresh (obnova) prístupu učiteľov. Formou stretnutí a workshopov pre učiteľov s odborníkmi na danú problematiku. 

Do lesa hrať poďme sa

Prírodovedný program pre deti predškolského veku (3-6 rokov) a homeschoolerov 1. stupňa ZŠ, podporujúci rozvoj praktických zručností, znalostí a kreativity so zameraním na leadership.