Ročník 2016/2017

Nie sú body ako body

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvôrstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov.

Čítanie nás baví

Cieľom projektu je, aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítania od najnižších ročníkov.

Brúsenie diamantu

Projekt pomáha žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, vedie k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a tímovú spoluprácu.

Čo viem

V každom z nás sú rôzne talenty, každý z nás má svoje silné stránky – ako ich zachytiť u žiakov a rozvíjať ich?

Trinásta záhrada

V spolupráci so žiakmi chceme v našej škole vytvoriť Escape Room s názvom Trinásta záhrada. Escape Room je  označenie pre tímovú hru, ktorej cieľom je dostať sa v konkrétnom čase z uzatvoreného priestoru pomocou riešenia úloh.

Aby myslenie bolo viditeľné

Pomocou myšlienkových rutín chceme dosiahnuť, aby už samotný proces myslenia  bol vnímaný ako hodnota, bol viditeľný a zdokumentovateľný.

Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Cieľom projektu je formovanie postojov žiakov a žiačok základnej školy k inakosti a rozmanitosti v škole a našej spoločnosti prostredníctvom zážitkových aktivít, metodiky živých knižníc a online živých knižníc, ktoré pre nich pripravia študenti a študentky sociálnej práce PF UMB prostredníctvom stratégie Service Learning

S príbehmi emóciám až na kosť

Pomocou prečítaného príbehu sa deti dostanú každý mesiac k jednej z emócií a pomocou hier, dramatiky, hudby, či výtvarného prejavu ju zažijú.

Matematika pre každého

V triedach sa často stretnú rôzne šikovní žiaci, ale ako sa im venovať tak, aby si z hodín každý niečo odniesol a každá hodina posúvala žiaka dopredu bez ohľadu na to, či je rodený „kockáč“, alebo si matematiku potrebuje vydrieť?

Vytvorme si druhý domov

Namiesto toho, aby žiaci dostali niečo hotové, zapojme ich do rozhodovania pri tom, ako by malo prostredie školy vyzerať, aby sa v ňom cítili dobre.

Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, smiech, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny.

Mapy učebného pokroku

Ak budú deti hodnotené inak ako číslom, budú viac motivované a inšpirované ku kvalitnejšiemu spôsobu vzdelávania.

Trip around the world

 

Hra je určená pre žiakov 5. ročníka ZŠ a funguje na princípe počítačovej hry s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne – nie virtuálne. Využíva prirodzenú zvedavosť detí, aktivizuje kritické myslenie a podporuje vyjadrovanie emócii. Cieľom projektu je odbúrať strach detí z hovorenia cudzím jazykom, odstránenia učebníc a známkovania z vyučovacieho procesu.

Učíme sa pre Život

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom možnosť praktického vyučovania a uvažovania nad rôznymi aspektmi šťastného a naplneného života

Refresher pre učiteľov

Cieľom projektu je referesh (obnova) prístupu učiteľov k vzdelávaniu detí z odlišného socio-kultúrneho prostredia, formou inšpiratívnych stretnutí s odborníkmi na túto tému. Stretnutia budú zamerané na prácu s inakosťou „in“ a inakosťou „out,“ pohľadom na stereotypy a predsudky i na metodiku práce s online Živými knižnicami.

Do lesa hrať poďme sa

Prírodovedný program pre deti predškolského veku (3-6 rokov) a homeschoolerov 1. stupňa ZŠ, podporujúci rozvoj praktických zručností, znalostí a kreativity so zameraním na leadership.