Ročník Príklady mikroprojektov

Konštruktivizmus na hodinách chémie

Žiakov som sa opýtala, čo ich ako prvé napadne pri slove chémia.

Najčastejšie odpovede boli: pokus, výbuch, vedec, biely plášť, skúmavka, oheň.

V škole sa stretnú so vzorcami, náročnými a abstraktnými chemickými pojmami, výpočtami a množstvom teórie. Pokusov a aktivity býva na hodinách chémie málo.

Brúsenie diamantu

Projekt pomáha žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, vedie k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a tímovú spoluprácu.

Divadlo Fórum

Divadlo Fórum je metóda, ktorá využíva divadelné predstavenie ako formu prevencie. Rieši problémové témy, pôsobí výchovne a diváci si môžu na vlastnej koži (v bezpečí hry) vyskúšať, ako riešiť konfliktné situácie.
Hlavnou časťou mikroprojektu je vytvorenie divadelného predstavenia metódou Divadla Fórum a jeho následná prezentácia žiakom rôznych základných a stredných škôl. Na základe tejto skúsenosti (od hľadania témy, tvorby inscenácie, jej predstavenia a následnej diskusie so žiakmi a učiteľmi) vznikne metodická príručka pre učiteľov Ako na Divadlo Fórum.

Ako na reflexiu?

V kuchárskej knihe zvyčajne nájdete recepty na dobré jedlo. Moja „Kuchárska kniha“ bude plná receptov ako robiť reflexiu. V prvom rade chcem naučiť reflektovať svojich 9-ročných žiakov a potom vytvoriť akúsi „kuchársku knihu“, podľa ktorej môžu pracovať učiteľky, ktoré reflexiu s triedou ešte nerobili a nevedia ako na to.

Na jednej lodi

Človek učiteľ!

Aké by to bolo, keby učitelia znovu radi chodili do školy…

Musíme nabrať odvahu postaviť sa za to, čo robíme, čo nám leží na srdci. Vôbec nejde o veľké zmeny.

Je dôležité, aby sme slobodu, ktorú učiteľ má, využili účelne a spravili zo školy miesto, kam budeme (deti a učitelia) radi chodiť!

V našej škole sa zameriavame na aktívne zážitkové učenie a rozvoj komunikačných schopností detí. Vo výchove kladieme dôraz na vyvážený rešpektom naplnený vzťah medzi učiteľmi a žiakmi a na budovanie vzťahu k prírode. Učitelia by mali byť autoritami, no deťom by zároveň mali poskytnúť slobodu a priestor na vlastnú aktivitu a vlastný názor.