Aj malí ľudia môžu písať veľké dejiny (Regionálne dejiny)

Cieľom projektu je vytvoriť stály program, v rámci ktorého sa budú študenti osemročného gymnázia oboznamovať s dejinami vlastného mesta – Nitry. Projekt chce docieliť, aby deti vyšli z dvojrozmerného sveta smartfónov a počítačov, z tried, v ktorých sa na nich valia powerpointové prezentácie, do svojho mesta a zistili, že ich mesto v sebe ukrýva veľké príbehy. Príbehy, ktoré v sebe prepájajú učivo z dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, geografie, občianskej náuky, ale i z hudobnej, či výtvarnej výchovy. Zmyslom je priblížiť učivo deťom a tak im poskytnúť vedomosti, ktoré budú mať dlhotrvajúci charakter a ktoré budú študentov aj hodnotovo formovať. Cez spoznávanie dejín a reálií mesta chceme v študentoch budovať zdravý lokálpatriotizmus, ale zároveň im ukázať, ako sa v jednom meste dokážu premiešavať rôzne kultúry. Tým chceme odstraňovať predsudky a xenofóbiu, ktoré sú na Slovensku čoraz viditeľnejšie.

Projekt by chcel docieliť zmenu v spôsobe vyučovania pri niektorých témach v rámci viacerých predmetov. Prostriedkom na to bude brožúra, ktorá bude študentov viesť po jednotlivých stanovištiach. Brožúra, ktorá bude mať formu pracovných zošitov, a aj jednotlivé stanovištia budú dielom študentov. Študenti tak budú sami objavovať zaujímavosti svojho mesta a zároveň tým získavať vedomosti z jednotlivých predmetov.

Projekt by mal vyvrcholiť prehliadkou mesta, ktorú budú pre svojich rodičov zabezpečovať sami študenti. Najdôležitejšie ale bude, že vedomosti získané počas „školského vyučovania“ budú študenti vnímať kedykoľvek si vyjdú do svojho mesta.

Mikroprojekty