Budúci UČitelia sa UČia Učiť z vlastného vyUČovania

Autor
Projekt Budúci UČitelia sa UČia Učiť z vlastného vyUČovania je zameraný na študentov učiteľstva informatiky v kombinácii. Organizujeme 1NF0RMAT1CKÝ KRÚŽ0K na katedre informatiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra vlastní LEGO robotov, Probotov, Beebotov a iné učebné pomôcky, ktoré sa dajú využiť na rozvoj tzv. vlastností 21. storočia – informatické, kreatívne, analytické, algoritmické, logické a abstraktné myslenie.

 

Budúci učitelia učia prevažne žiakov 2. stupňa zš. Do projektu sa zapojilo 12 budúcich učiteľov všetkých ročníkov Bc. aj Mgr. štúdiu. Šiesti budúci učitelia vyučujú, šiesti majú tzv. náčuvovú hodinu. Ďalšiu hodinu sa budúci učitelia vymenia.. Každý budúci učiteľ má na starosti 3-4 žiakov, ktorým sa venuje. Myslíme si, že pre budúcich učiteľov je stresujúce prísť na svoju prvú vyučovaciu hodinu v živote a mať na starosti hneď 17 žiakov. Malá skupinka je akýsi predstupeň tohto vyučovania, kedy budúci učiteľ nemusí hneď dohliadať na množstvo detí, ale pomaly sa učí vybudovať si s deťmi vzťah, rozprávať sa s nimi a rozprávanie prispôsobiť ich veku, zhodnotiť, či tempo učenia vyhovuje žiakov a prispôsobiť ho potrebám žiakov či pozorovať žiakov, aby sa im vyučovanie páčilo.
 

Základnou cieľovou skupinou tohto projektu sú budúci učitelia a nie žiaci, preto hlavný cieľ je nasledovný: počas školského roka 2017/2018 budúci učitelia zvýšia úroveň svojich pedagogických zručností, najmä v oblasti reflexie a sebareflexie, ktorá bude uskutočnená vždy v rovnaký deň ako je informatický krúžok prostredníctvom online dotazníka/osobne, z toho 1-krát mesačne sa budúci učitelia stretnú a budú o svojich reflexiách diskutovať.

 

Keďže sa na projekte podieľajú aj žiaci ako sekundárna cieľová skupina, ďalším cieľom je zriadiť krúžok, ktorý bude vzdelávať žiakov základných škôl v odbore informatika s ohľadom na tzv. vlastnosti 21. storočia (informatické, kreatívne, analytické, algoritmické, logické a abstraktné myslenie), čo sa dosiahne prostredníctvom už spomenutých technológii na katedre, zakúpeného drona, ale aj softvérovou podporou (Blockly Games, Hour of Code, Code Combat, GalaxyCodr, Code Monkey, Kodu Game Lab, Wix, Tinkercad, Pivot, Animate).

 

Finančné prostriedky budú použité na nákup programovateľného drona. Toto rozhodnutie vyplýva z toho, že považujeme za dôležité, aby žiaci pochopili prepojenie reálneho sveta s programovaním.

Mikroprojekty