Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Mojou víziou je, aby mladí ľudia postupne začali vnímať, že všetci ľudia majú rovnaké základné potreby, ktoré však napĺňajú rozmanitými spôsobmi. Pohlavie, kultúra, spoločenské postavenie, národnosť, jazyk, hendikep (a pod.) vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi. Na to, aby sme dokázali existovať v rozmanitom a rýchlo sa meniacom svete, a aby sme boli spokojní sami so sebou, sa potrebujeme stretávať aj s ľuďmi z rôznych menšín, a byť schopní rozpoznať a spochybniť rôzne stereotypy a predsudky.

 

Projekt smeruje k dvom cieľovým skupinám. Prvou priamou cieľovou skupinou sú žiaci a žiačky na Základnej škole Alexyho vo Zvolene a druhou nepriamou skupinou sú študenti a študentky Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici.

 

Cieľom projektu je formovanie postojov žiakov a žiačok základnej školy k inakosti a rozmanitosti v škole a našej spoločnosti prostredníctvom zážitkových aktivít, metodiky živých knižníc a online živých knižníc, ktoré pre nich pripravia študenti a študentky sociálnej práce PF UMB prostredníctvom stratégie Service Learning.

 

Aplikáciou tejto stratégie do vzdelávania chceme reagovať nielen na potrebu poznávania menšín (inakosti a rôznorodosti v škole, ale aj v spoločnosti) a formovania postojov žiakov a študentov k nim, ale aj na potrebu sebarozvoja a učenia sa inovatívnym spôsobom. Uvedomujeme si, že pre formovanie postojov v rámci globálnych tém a multikultúrnej výchovy potrebujú mladí ľudia získať aj konkrétny „zážitok“ s reálnymi ľuďmi, ktorí túto tému prezentujú (príslušníci menšín, odborníkmi/odborníčkami z praxe, ľuďmi, ktorí situáciu netolerancie reálne zažili a pod.). V rámci nášho zámeru je priestor pre to, aby žiaci a študenti neboli len pasívnymi objektmi vzdelávania, ale stali sa jeho aktívnymi spolutvorcami.

 

miesto projektu:
PF UMB, Banská Bystrica
ZŠ Alexyho vo Zvolene

Mikroprojekty