Hejného matemtatika na druhom stupni – Príma.

Chcem učiť matematiku lepšie. Preto tento školský rok som začala učiť inak. Moje motto hodiny je: “Učme sa spolu teraz a tu, doma sám sa o to nepokúšaj.” Pomocou sú mi učebnice, pracovné zošity a metodiky Hejného časť A. Sú skvelo vypracované, otestované a aj schválené MŠ v Čechách. Vedú žiakov k vnútornej motivácii pracovať na hodine, vedieť diskutovať, akceptovať, kriticky myslieť,  argumentovať  a spolupracovať s druhým, pomáhať. Žiaci sú na hodnách samostatnejší vytrvalejší a húževnatejší.

 
Hejného metóda vyučovania matematiky podporuje učenie tak ako prebieha fyziologicky aj v mozgu. Jednotlivé časti matematických celkov sa tu počas roka striedajú a žiaci nimi prechádzajú priebežne v kratších častiach. Poznatky v mozgu sa takto utvrdzujú, dopĺňajú, opakujú a nezabúdajú. Žiak sa nestihne znechutiť alebo sa nebude dlho nudiť, ak v konkrétnom celku nieje doma, alebo v ňom nevyniká.

 
Úlohy v celkoch sú gradované. Aj najslabší žiak zažíva úspech, lebo dokáže vyriešiť úlohu a). Expertom sú venované úlohy d) e) a preto sa nenudia.
 

Úlohy sú z prostredí ktoré deti poznajú zo života. Sú deťom blízke, jednoduché na pochopenie. Práca v nich je záujímavejšou. Vedú deti k objavovaniu závislostí, zovšeobecneniam a sami tak tvoria vzorce. Na hodinách pracuje každý žiak ako mu je lepšie samostatne alebo v skupine. Cííti sa bezpečne a užitočne. S chybou spolužiaka aj svojou vie pracovať v spoločný prospech.
Cieľom mikroprojektu je posmeliť učiteľov 2. stupňa, že nikdy nieje neskoro začať učiť inak, lepšie. Ak nemali žiaci to šťastie na prvom stupni, treba dopriať deťom radosť z matematiky teraz. Učiteľa ktorý čaká a hovorí, že by aj učil touto metódou, no nemá žiakov, ktorí sa Hejného matematiku učili predtým, vnímam ako “čakajúceho na Godota”.

 
Nečakajte tu vám ponúknem pomoc ako na to. Výstup mojho mikroprojektu bude
1.         Príručka pre učiteľa, ktorý chce učiť H-matematiku na druhom stupni základnej školy.
2.         Otázky a návody na riešenia problémov s ktorými som sa stretla a vy budete na ne pripravení, alebo im predídete.

3.         Návod ako oboznámiť rodičov s metódou.
4.         Tematický plán v súlade so ŠVP, ktorý si priebežne dopĺňam a zdokonaľujem.  
5.         Výstup z dotazníkov žiakov na začiatku a konci školského roka, ako vnímali a vnímajú hodiny matematiky.
6.         Porovnanie vedomostí s žiakmi toho istého ročníka, ktorí sa učia klasickým spôsobom.
 

Môj plán projektu:

September      – dotazník pre žiakov, dohodnutie si dohôd ako pracovať so žiakmi na hodine.

Október          – rodičovské združenie, oboznámenie rodičov s metódou a diskusia

November      – hodina H-mat pre rodičov

Február           – prezentácia mikroprojektu na škole pre pozvaných učiteľov 2. Stupňa

Marec             – workshop H-mat pre učiteľov druhého stupňa

Apríl                – otvorená hodina pre učiteľov druhého stupňa

 

Kde som pred začatím čerpala inšpiráciu ja.

Princípy Hejného metódy

Používam učebnice, pracovné zošity a metodiky A a B, ktoré sa dajú zakúpiť tu

Odkiaľ som nakupovala pomôcky

 

Počas školského roka budem sledovať a porovnávať výsledky vedomostí žiakov s žiakmi toho istého ročníka, ktorí sa učia klasickým spôsobom na základe výsledkov štvrťročných prác žiakov.

Škola, na ktorej je projekt realizovaný:

Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Mikroprojekty