Duálne vzdelávanie v DM

Môj mikroprojekt sa zameriava na vyučovaciu metódu projektové učenie. Projektové učenie  je veľmi zaujímavý a silný prostriedok vo vyučovaní, nakoľko sú ním žiaci vedení k samostatnému spracovávaniu určitých tém a získavajú skúsenosti praktickou činnosťou a experimentovaním. Veľkou výhodou tejto formy vzdelávania je, že žiaci sú priamo zapojení do poznávacieho procesu. Úlohou učiteľa je príprava zadania, potrebných pomôcok pre žiakov a hlavne vtiahnutie do témy. V priebehu realizácie projektu aktivitu preberajú žiaci a učiteľ je v pozícii kouča, resp. mentora. Vedie so žiakmi dialóg a usmerňuje ich prostredníctvom kladenia otázok.

 

Mikroprojekt niesol názov „Štíhle“ procese v dm sú IN“ a témou boli každodenné procesy, ktoré sa vykonávajú na predajniach.

 

Cieľom projektu bolo niekoľko:

 1. Prostredníctvom zadania si žiaci majú uvedomiť dôležitosť dobre nastavených podnikových procesov. Ak chcú podniky v dnešnej silne konkurenčnej dobe uspieť, potrebujú zvýšiť kvalitu podnikových procesov. Každá činnosť v kvalitne nastavenom podnikovom procese zvyšuje hodnotu tovaru alebo služby pre zákazníka. Pokiaľ totiž zákazník nedostane to, čo žiada, väčšinou má možnosť obrátiť sa na mnoho iných firiem, kde je kvalita vyhovujúca.
 2. Rozvinúť u žiakov zručnosti projektovej práce ako sú napríklad: naplánovanie, zorganizovanie si vlastnej práce a jej úspešné dokončenie, či zaradenie sa do pracovnej skupina, prijatie pravidiel skupinovej práce a spolupráca na spoločnom cieli a mnoho iných.
 3. Dať šancu žiakom niečo zmeniť a ovplyvniť.

 

Metodika projektového učenia:

Projektové učenie možno rozdeliť do piatich krokov/etáp.

 1. Zámer – Na začiatku je potrebné, aby si učiteľ zadefinoval zámer, povedal si na čo sa žiaci majú zamerať. Pod zámerom sa myslí podnet, konkrétna praktická činnosť, nejaký problém, výzva, teda o čo pôjde.
 2. Motivácia – dôležitým krokom je nadchnúť žiakov, podnietiť ich, teda vnútorne ich motivovať. Keď je žiak motivovaný identifikuje sa s projektom, preberá zaň zodpovednosť a tým pádom chce svoju činnosť dotiahnuť do úspešného konca. 
 3. Plánovanie: Ďalším krokom je vytýčenie si základných tém a okruhov, určenie činností a prostriedkov, rozdelenie úlohy skupinám resp. jednotlivcom, stanoviť si časový plán.
 4. Uskutočnenie/realizácia: V tomto kroku iniciatívu preberajú žiaci, tu sa prejavuje ich aktivita, tvorivá činnosť a samostatnosť. Tu sa žiaci učia komunikovať medzi sebou, učia sa spolupracovať, ísť spolu za spoločným cieľom. V tomto kroku žiaci realizujú projektovú úlohu: analyzujú, vytvárajú návrhy vlastných riešení, z ktorých vyberú to najoptimálnejšie, a to zrealizujú. Učiteľ v tejto časti zohráva rolu pomocníka, mentora, konzultanta.
 5. Hodnotenie: Na konci celého projektu si žiaci sami ohodnotia priebeh celej akcie, ako sa im pracovalo, ako sú spokojní s dosiahnutým výsledkom. Súčasťou hodnotenia je aj prezentácia ich výsledkov.

 

Ako prebiehal môj mikroprojekt?

 

Žiaci boli rozdelení do skupín. Každá zo skupín mala prideleného odborného konzultanta (odborný spolupracovník zo spoločnosti dm), ktorý bol nápomocný žiakom pri ich práci, usmerňoval ich v ich práci.

 

Úlohou žiakov bolo v priebehu školského roka analyzovať nimi vybraný podnikový proces a pokúsiť sa vybraný proces optimalizovať. Každé dva mesiace žiaci za skupinu odovzdávali čiastkovú úlohu.

 

 1. Čiastková úloha: analýza vybraného podnikového procesu
 2. Čiastková úloha: vytvorenie návrhu na zlepšenie a zefektívnenie vybraného podnikového procesu
 3. Čiastková úloha: realizácia žiakmi navrhnutého zlepšenia
 4. Čiastková úloha: vyhodnotenie priebehu a kompletné spracovanie projektu.

 

V priebehu školského roka boli naplánované tri spoločné stretnutia.

 

Prvé na začiatku školského roka, ktorého cieľom bolo uviesť žiakov do tematiky procesov. Prečo je dôležité sa zaoberať procesmi, aký vplyv má optimalizácia procesov na každodenné činnosti. Ako proces zanalyzovať či funguje dobre, ako optimalizovať proces. Žiaci na workshope dostali metodiku a nástroje ako pracovať s procesom.

 

V polovici školského roka bolo druhé spoločné stretnutie, na ktorom žiaci odprezentovali svoje priebežné výsledky (prvé dve čiastkové úlohy).

Na konci školského roka bolo posledné spoločné stretnutie, na ktorom odprezentovali priebeh celého projektu a výsledky.

 

Ak Vás, milí učitelia zaujala táto metóda a chceli by ste ju zakomponovať do vyučovania, prečítajte si príručku Ako na projektové učenie, v ktorej nájdete rôzne typy a rady. Pri písaní tejto príručky som vychádzala z reálnych skúseností, ktoré som ja zažila pri realizácii môjho mikroprojektu. 😊

 

 

 

Mikroprojekty