Trip around the world

TRIP AROUND THE WORLD je názov celoročnej interaktívnej hry realizovanej v anglickom jazyku v rámci projektu Vytvorme si vlastný svet, v ktorej sú zahrnuté netradičné prístupy a didaktické hry s vytváraním rôznych simulácií a aktivít integrované do bežného života. Hra je určená pre žiakov 5. ročníka ZŠ a funguje na princípe počítačovej hry s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne – nie virtuálne.

 

Cieľom je odstránenie učebnice z vyučovacieho procesu, využívať prirodzenú zvedavosť detí, aktivizovať ich schopnosť kritického myslenia, vyjadrenia emócií v kolektívnych aktivitách a komunikovať v cudzom jazyku v reálnom živote.

 

Hra je obsahovo v súlade s učebnými  osnovami, tematickými celkami a zahŕňa všetky oblasti vyučovania anglického jazyka – hovorenie, písanie, počúvanie…  Hlavným cieľom je odbúrať strach detí z hovorenia cudzím jazykom a odbúranie zlého známkovania. Hru tvorí hrací plán v podobe jedného svetadiela rozdelený na 15 častí, ktoré predstavujú tematické celky a úlohou žiakov je plniť úlohy v jednotlivých mestách. Úlohy si žiaci vyberajú podľa vlastného uváženia a na výber majú viacero možností. Žiaci sú hodnotení priebežne po splnení levelov.

 

Vďaka projektu sa nám podarilo dosiahnuť:

 

  1. Zvládnutie učiva podľa učebných osnov 5.ročníka
  2. Vyššia komunikačná úroveň žiakov ako žiakov vo vyššom ročníku učených tradičným spôsobom
  3. Odbúranie strachu pred používaním cudzieho jazyka
  4. Dosiahnutie dobrovoľného a samostatného učenia 

 

 

Miesto projektu:
ZŠ Karpatská 803/11, Svidník

Mikroprojekty