Učiteľské spojky

Projekt Učiteľské spojky je postavený na tom, že v škole vytvoríme prirodzené dvojice/trojice učiteľov, ktorí budú mať upravený rozvrh a znížený týždenný pracovný úväzok tak, aby mali dostatok času na na činnosť „spojok“.

 

Cieľom projektu je :

umožniť učiteľom spolupracovať s kolegami, učiť v pároch, podporovať nielen „priateľské hospitácie“, ale najmä sa učiť jeden od druhého, naučiť sa zdieľať s ostatnými svoje nápady, modely, metódy. Ich osobný rast chceme podporiť aj workshopom na tému mentoringu, ale aj internými vzdelávacími aktivitami, ako napr. webinármi či otvorenými metodickými hodinami. Učiteľom sme vytvorili v rozvrhu priestor aj k tomu, aby sa mohli individuálne venovať deťom, ktoré to potrebujú a získajú tak pomoc priamo v škole. Tím si píše reflexný denník, v ktorom sú zachytené všetky podnety, myšlienky, hodnotenia, nápady, samozrejme aj nedostatky.

 

Učiteľské spojky dávajú našim učiteľom pri 20 hodinovom týždennom úväzku možnosť sebarealizácie a osobného rastu, ich podstatou je vzájomná informovanosť a dobrá komunikácia a tie sú podmienkou dobrej pracovnej atmosféry a kvalitného výkonu.

Mikroprojekty