Anotácie workshopov

Sylvia Ondrisová – Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež spoznať náš špecifický učiteľský a líderský prínos a štýl. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

 

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.

 

„V súčasnej dobe sa čoraz viac vzďaľujeme od seba a svojho vnútorného „vedenia“, radšej hľadáme rôzne vonkajšie techniky a návody na život. Zabúdame, že zdroj múdrosti i sily je aj v nás samých – našich hodnotách, víziách a v našej jedinečnosti. Verím, že zmena – nielen osobná, ale aj kolektívna – prichádza zvnútra. Stačí sa tam len pozrieť J

 

Peter Dráľ – Zmysluplné učenie (sa) v školách budúcnosti

Zámerom workshopu je zmapovať, aké rôzne formy myslenia môžeme pri učení rozvíjať. Identifikujeme medzi nimi také, ktoré umožňujú nielen osvojenie si konkrétnych vedomostí, rozvinutie určitých zručností či kultivovanie žiaducich postojov, ale vedú aj k zviditeľňovaniu samotného procesu učenia sa. Ukážeme si, ako môžeme takéto učenie podporovať a ako ho môžu učiaci sa spoluvlastniť. A po šoku z toho, ako málo z toho v súčasnej škole robíme, si pomocou Atlasu predstáv načrtneme školy budúcnosti, ktoré takéto spôsoby učenia podporujú, a tým školu súčasnosti zásadne pretvárajú. Iba revolúciou v našom zmýšľaní o učení (sa) totiž môžeme podporiť pozitívnu evolúciu aj v našom pedagogickom pôsobení.

 

V rámci prípravy na workshop odporúčame zoznámiť sa s týmto materiálom.

 

Vladimír Burjan – Akým som učiteľom?

Keby ste sa opýtali desiatich pilotov, čo to znamená byť pilotom a čo je cieľom ich práce, dostali by ste viac-menej rovnaké odpovede. Keď sa však opýtate desiatich pedagógov, čo to znamená byť učiteľom a v čom vidia svoje poslanie, odpovede sa budú až prekvapu­jú­co líšiť. Existuje totiž mnoho rôznych pojatí profesie učiteľa, mnoho typov učiteľov a mno­ho pedagogických štýlov. V rámci workshopu sa účastníci zoznámia s rôznymi pohľadmi na prácu učiteľa a pokúsia sa reflexiou diagnostikovať vlastný pedagogický typ. Pokúsime sa tiež spoločne odpovedať na otázku, čo v dnešnej dobe znamená byť dobrým učiteľom.

 

V rámci prípravy na workshop s Vladom Burjanom odporúčame zoznámiť sa s týmto materiálom.

 

Petra ŠimonováKritické myslenie

Počas workshopu si ujasníme, čo rozumieme pod pojmom kritické myslenie a prečo je dôležité ho v škole rozvíjať. Budeme sa venovať rozvíjaniu prvkov kritického myslenia potrebných na kritické čítanie, písanie a argumentáciu. Prakticky si vyskúšame stratégie a metódy, ktoré vedú k rozvoju zručností kritického myslenia. Ukážky budú pripravené s využitím rôznych predmetových zameraní a typov textov, tak aby ich mohli aplikovať učitelia všetkých predmetov.

 

Workshop bude vychádzať z pojatia kritického myslenia podľa Stephena Brookfielda a z konceptu programu RWCT (Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu). Vzhľadom k šírke témy sa zameriame len na istú časť zručností kritického myslenia, predovšetkým na zručnosti potrebné na porozumenie textu, kladenie otázok a argumentáciu.

 

Konkrétna náplň workshopu bude upravená podľa potrieb prihlásených učiteľov. Výstupom workshopu bude vlastný návrh a príprava konkrétnych prvkov, ktoré pomôžu rozvoju kritického myslenia vo výuke.

 

Dušan Ondrušek – Transformácia konfliktov v kontexte výchovy a vzdelávania

Prvou tematickou oblasťou workshopu je facilitatívny štýl vedenia diskusie v triede. Ako vťahovať  žiakov/študentov do diskusie , akým spôsobom klásť otázky namiesto tvrdení ,ako nechať žiakov študentov objavovať skutočnosť, ako ich motivovať k poznávaniu a záujmu o verejné problémy v spoločnosti .

 

Práca s kultúrnou citlivosťou  a globálnou zodpovednosťou . Ako sa produktívne vyrovnávať so stretmi odlišných kultúr a pestovať synergiu. Ako sa postaviť k situáciám kultúrne sýteného konfliktu (na základe hodnotových odlišností a odlišných sociálnych noriem, konfrontácii odlišných jazykov, vier, zvyklostí.)

 

Ako pracovať s konfliktom ako pracovať s transformáciou konfliktov v triede a mimo nej?
Na základe praktických príkladov si objasníme ako analyzovať konflikty (ako odhaľovať zdroje primárnych, sekundárnych a terciálnych aktérov). Pozornosť budeme venovať aj vyrovnávaniu sa s komplikovanými a náročnými žiakmi/študentmi. Sústredíme sa na otázky prístupu postaveného na záujmoch, na problémové situácie v procese výchovy a vzdelávania, na ich zvládanie (patové situácie, časový stres, nečisté triky v komunikácii, postupy v prípadoch nedodržania dohody) ako aj na komplikovanejšie situácie konfrontácií v situácii mocenskej nerovnováhy, v situáciách mnohonásobných konfliktov . Rovnako sa budeme venovať vzťahom  žiak- učiteľ, žiak- žiak (keď učiteľ vystupuje ako mediátor), učiteľ-učiteľ, učiteľ-rodič, učiteľ- predstaviteľ vedenia školy.
V poslednom bloku sa budeme venovať mediácii a budovaniu výchovy a vzdelávania v kontexte školy. Prakticky si vyskúšame, ako vyzerá intervencia tretej strany – sprostredkovanie v sporoch, zmierovanie a rekonciliácia v situácii malých skupín ako aj v situácii inštitucionalizovaných sporov. Účastníci sa oboznámia s fázami mediačného procesu, osvoja si základné zručnosti efektívneho mediátora.
Táto časť workshopu je postavená výrazne participatívne – účastníci si vyskúšajú väčšinu postupov o ktorých budeme hovoriť praktickým precvičovaním – „na vlastnej koži.“ Absolvujú diskusie v malých skupinách na základe videoukážok, ako aj štruktúrované prezentácie, špecifické cvičenia, simulácie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých získajú informácie o vlastných osobných štýloch v konflikte.