Zmysluplné učenie (sa) v školách budúcnosti

Mgr. Peter Dráľ, M.A.

Zámerom workshopu je zmapovať, aké rôzne formy myslenia môžeme pri učení rozvíjať. Identifikujeme medzi nimi také, ktoré umožňujú nielen osvojenie si konkrétnych vedomostí, rozvinutie určitých zručností či kultivovanie žiaducich postojov, ale vedú aj k zviditeľňovaniu samotného procesu učenia sa. Ukážeme si, ako môžeme takéto učenie podporovať a ako ho môžu učiaci sa spoluvlastniť. A po šoku z toho, ako málo z toho v súčasnej škole robíme, si pomocou Atlasu predstáv načrtneme školy budúcnosti, ktoré takéto spôsoby učenia podporujú, a tým školu súčasnosti zásadne pretvárajú. Iba revolúciou v našom zmýšľaní o učení (sa) totiž môžeme podporiť pozitívnu evolúciu aj v našom pedagogickom pôsobení.